Sherry Benaroya, Evan Fetro, Katelyn Forsythe, Larry Benaroya – Copy